Teenusele registreerumine: info@paifys.ee või tel: 56 494 148

Tööalase rehabilitatsiooni teenust pakume koostöös Ortopeedilise Osteopaatia Keskusega ja Eesti Töötukassaga. Teenus on suunatud osalise töövõimega inimestele, kes vajavad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).  
Meie rehabilitatsioonimeeskond pakub järgnevaid teenuseid:
 1. Füsioteraapia - Heilika Rõõs, Andra Hiiemäe
 2. Psühholoogiline nõustamine - Svetlana Lomakina, Merje Õun
 3. Loovteraapia - Svetlana Lomakina
 4. Kogemusnõustamine - Sirgi Tammik /Eva-Liisa Kaaristo (toitumine), Kaja Kutser
 5. Arsti nõustamine - Signe Lieberg
Kui soovite tulla rehabilitatsiooniteenustele, siis võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: Esindused | Töötukassa (tootukassa.ee)

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse protsess:

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas. Teie ei pea teenuse eest midagi tasuma!

Vajadusel makstakse teile - olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte - rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidutoetust.

Hinnakirja leiab siit!


Teenustest pikemalt

Psühholoogiline nõustamine on teenus, mille käigus hinnatakse kliendi toimetulekut takistavaid psühhosotsiaalseid valdkondi sh. ka motivatsiooni. Koos kliendiga püstitatakse eesmärgid ning lepitakse kokku tegevuskava. Individuaalsete nõustamiste raames toetatakse, nõustatakse ja motiveeritakse klienti eesmärkideni jõudma. Vajadusel õpetatakse kliendile uusi toimetulekuviise või tegeletakse spetsiifiliste vaimse tervise probleemidega.

Füsioterapeutilise nõustamise raames hinnatakse füüsilist sooritusvõimet ja sellest lähtuvalt iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine. Isikuga koostöös tegevuse tulemuslikkuse hindamine, sobivate abivahendite vajaduse väljaselgitamine, soovitamine ja kasutama õpetamine. Vajadusel isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine ergonoomikas ja abivahendite kasutamisel.

Sotsiaaltöötaja nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ning lahendamiseks. Isiku tegevus- ja osalusvõime toetamine/soodustamine, lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna
ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste võrgustiku liikmete konsulteerimine ning toetamine tema rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Arsti nõustamine. Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlaks tegemine, lähtudes tervise olukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, toetamaks isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemusvahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset-, ja/või praktilist tuge.
Kogemusnõustaja kuulab ära, mõistab ja toetab, jagab praktilisi nõuandeid, õpetab uusi oskusi, aitab eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel.